Partiprogram

Partiprogram

Program under udarbejdelse pr. 2. januar 2020 for

Miljødemokratiet – den grønne fløj i Danmark  

Politisk filosofi 

Miljødemokratiet arbejder for udviklingen af en ny politisk analyse af vekselvirkningen imellem mennesker, handel, kapital, konkurrence, krig og naturressourcer på et nationalt og globalt plan.

Miljødemokratiet arbejder på at opløse alle religiøse og politiske ideologier, der bidrager til at skabe modsætninger imellem menneskegrupper, racer, nationer og folkeslag, og gennem erobring, krig og økonomisk magtudøvelse hindrer udviklingen af et politisk fastlagt, fælles ansvar for kloden og dens naturskabte ressourcer.

Miljødemokratiet mener, at al ejendomsret til jord og naturressourcer fastsat gennem køb og salg ved pengekapitaler skal afvikles. Den direkte brugs-, benyttelses- og forvaltningsret skal i stedet overgå til et fællesskab af demokratiske stater, der har ansvaret for dem indenfor deres internationalt anerkendte grænser.

Miljødemokratiet arbejder for en grøn økonomi styret og reguleret gennem internationale aftaler i EU og FN. Grøn økonomi og vækst bygger på menneskers fælles ejendomsret til jord og naturressourcer, fordelt efter nationale, internationale og globale aftaler – i modsætning til den nuværende vækst, der bygger på forventninger om fremtidige erobringer med penge- og finanskapitaler som universelle, privatejede magt- og rigdomssymboler.

Miljødemokratiet arbejder for mådeholdets og fredens økonomi indenfor globale grænser for vækst, styret og reguleret gennem internationale aftaler, og ønsker at sætte erobringens og krigens økonomi: stats-, erhvervs- og finanskapitalismen ud af kraft, hvor den skaber global uret, ufrihed og fattigdom.

Miljødemokratiet arbejder nationalt og internationalt for gennemførelsen af en politik, der afvikler velfærds-samfundet baseret på den kapitalistiske konkurrence- og erobringsøkonomi og i stedet for indfører retfærds-samfundet baseret på en fælles jokratisk balance- og overlevelsesøkonomi

Aktuelt

Miljødemokratiet vil som et grønt alternativ til en blå eller rød regering efter nyvalg pege på en regering bestående af partier med grønne målsætninger der ligger så tæt som muligt ved Miljødemokratiets. Miljødemokratiet vil hurtigst muligt tage initiativ til en fælles folketingsbeslutning om et møde imellem de politiske partier og arbejdsmarkedets parter, hvor man bliver enige om en øjeblikkelig midlertidig fastfrysning af alle lønninger i industrien og det offentlige, samt eventuelt en lønnedgang i udvalgte sektorer af erhvervslivet, som er særlig ramt af jobudflytning.

Miljødemokratiet går – under hensynet til almenvellet jvf. par. 73 i Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953 – ind for en snarlig jokratisering af al dyrkbar produktionsjord i Danmark så der skabes tryghed og sikkerhed for, at landet fortsat kan opretholde en alsidig, økologisk baseret kvalitets fødevareproduktion til eget forbrug, friholdt fra de kapitalistiske markedsvilkår .

Miljødemokratiet vil fremsætte lovforslag om en dannelse af et borger- eller landsting, som blev nedlagt ved gennemførelsen af etkammersystemet i 1953.  Efter et folketingsvalg skal ethvert af Folketingets partier – i forhold til deres størrelse – udpege et antal medlemmer til Landstinget, som i fællesskab udarbejder langsigtede politiske handleplaner og strategier for Danmark i det globale samfund, som Folketinget kan orientere sig efter. Landstingets medlemmer er ikke på valg men sidder så længe som de selv og deres politiske stillerpartier i Folketinget ønsker det.

Miljødemokratiet vil introducere en ny beregningsmodel for Danmarks samlede økonomi, som muliggør et nationalt husholdningsregnskab, der gør det lettere at diskutere og gennemføre de nødvendige politiske beslutninger frem mod et bæredygtigt og grønt retfærdssamfund. Hidtil har økonomerne ensidigt fokuseret på økonomisk vækst udtrykt ved Brutto National Produktet, BNP – dvs den årlige værdi af Danmarks varesalg og offentlige tjenesteydelser. Dette bør suppleres med en anden beregning – Brutto National Omkostningen, BNO – der viser hvor stort et beløb i nettolønninger, kapitalomkostninger, investeringer, skatter og afgifter samt udgifter til indenlandske og importerede materialer og råvarer det har kostet at producere væksten.

Globalt

Miljødemokratiet arbejder – med udgangspunkt i Danmark – for udviklingen af jokrati, en ny global, politisk styreform, der ikke under alle forhold anerkender penge og kapital som en universel adgang til privat ejendomsret over klodens jord og naturressourcer.

Miljødemokratiet arbejder ud fra visionen om jokrati, dvs en fremtidig samfundsorden, hvor ejendomretten til jord og naturressourcer ikke kan købes og sælges for privatejet pengekapital men bliver administreret i fællesskab af de demokratiske stater, der har jorden og naturressourcerne inden for deres grænser.

Miljødemokratiet arbejder for samarbejde imellem miljødemokratiske søsterpartier på et globalt plan i så mange stater som muligt og går ind for, at Danmarks miljøorganisationer og fagforeninger gennem deres internationale kontakter bidrager hertil. Miljødemokraterne vil via FN fremme arbejdet for udformningen af globale miljørettigheder, der skal supplere de nuværende erklæringer om menneskerettigheder. Miljørettighederne skal formulere, hvilke internationale aftaler demokratiske stater og deres lovgivende parlamenter skal overholde for at sikre et bæredygtigt globalt miljø

Miljødemokratiet arbejder for, at globale råstof- og naturressourcer under visse omstændigheder som resultat af et nyt globalt samarbejde jokratiseres og ikke kan forbruges, købes og sælges for penge og kapital. Miljødemokratiet arbejder for, at klodens skove der er nødvendige for opretholdelsen af CO2 balancen skal kunne jokratiseres, og sættes fri for national økonomisk udnyttelse

Nationalt

Miljødemokratiet arbejder ud fra en vision om en fremtidig grundlovssikret afskaffelse af den private ejendomsret til Danmarks jord og naturressourcer. Al jord til beboelse og erhverv kan derefter ikke købes eller sælges for pengekapital men kun bruges til private eller ehvervsmæssige formål mod betaling af grundskyld til stat og kommune

Miljødemokratiet arbejder for et nationalt demokrati, med folketingsbeslutninger i overensstemmelse med en ny Grundlov, som bidrager til mådeholdets og fredens økonomi på et nationalt og globalt plan

Miljødemokratiet arbejder for skabelsen af en grøn politisk gruppe i Folketinget, der står frit i forhold til rød og blå blok og tager politisk stilling fra lovforslag til lovforslag afhængig af, om de bidrager til solidarisk velfærd indenfor et ansvarligt ressourceforbrug nationalt og internationalt.

Miljødemokratiet arbejder for at skabe et politisk debatklima i Danmark uden “demokratitis”, dvs hvor behovet og trangen til at nedgøre og dæmonisere medborgere og politiske partier med andre politiske ideer og holdninger end Miljødemokraternes afløses af en bestræbelse på at opnå fælles politiske, miljøbevidste og langtidsholdbare løsninger for landet

Miljødemokratiet går ind for en reformering af vores skattesystem, så personskatter såvel som selskabsskatter for fremtiden opkræves på jordrente vilkår. Udgangspunktet er at den kommunale og statslige skat af alle indkomster direkte eller inddirekte skabes ved vekselvirkningen imellem menneskers arbejde og jordens natur og råstoffer og skal betales i forhold til forbruget heraf.

Europæisk

Miljødemokratiet støtter et EU, der vil medvirke til gennemførelsen af jokrati på et globalt plan og arbejder for en fælleseuropæisk demokratisering af EU gennem en aktiv brug af Lissabontraktatens bestemmelser om borgerinitiativer overfor EU Kommissionen iværksat af europæiske borgere i mindst syv EU stater

Miljødemokratiet arbejder for en reform af EU’s besluttende organer således at EU parlamentet efter et valg, i overensstemmelse med EU befolkningernes ønsker, udpeger en fælles europæisk regering der formulerer programmet for EU’s fremtidige udvikling.  Det gennemføres i samarbejde med EU kommissionen, der træder i stedet for ministerrådet og de nuværende topmøder som en rådgivende og besluttende forsamling, hvor hver enkelt EU minister har permanent sæde.

Miljødemokratiet arbejder for vedtagelsen af en fælles EU skat på finansielle transaktioner, som skal bidrage til løsningen af verdens fødevarekrise og klimaproblemer samt hjælpe økonomisk truede lande i EU

Lokalt

Miljødemokratiet går ind for forbrugeroplysning, aktioner og boykotter som et fredeligt politisk kampmiddel overfor nationale og multinationale fødevare-, medicin og  industriproducenter, der handler globalt uansvarligt og sundhedsskadeligt (Inspiration)

Miljødemokratiet arbejder for bevarelsen af et velfærdssamfund der accepterer at fordele såvel økonomisk overskud som økonomisk knaphed solidarisk blandt alle samfundets borgere og tilpasse lønindkomsterne til et realistisk internationalt niveau indenfor globale grænser for vækst

Miljødemokratiet arbejder for etableringen af grønne fagforeninger, der solidarisk med fagforeninger i andre lande arbejder for at tilpasse lønningerne i Danmark til et niveau, der ikke betyder at vores nationale fremstillingsindustrier i stor stil flyttes til udlandet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *